Žádáme rodiče, kteří chtějí přihlásit dítě k docházce do mateřské školy v době letních prázdnin, aby tak učinili nejpozději do 15. června 2020. Sms zprávou na číslo: 724 964 151. Mateřská škola bude dle počtu přihlášených dětí otevřena v termínech:

1. 7. – 3. 7.

7. 7 – 10. 7.

24. 8. – 28. 8. 2020.

OZNÁMENÍ

Pro školní rok 2020/2021 byly do mateřské školy v Mořině přijaty děti s evidenčními čísly přihlášek:

1/20                                    7/20                                    12/20
2/20                                    8/20                                     13/20
4/20                                     9/20                                    14/20
5/20                                    10/20                                  15/20
6/20                                    11/20                                 17/20


Žádáme rodiče těchto dětí, aby si ve školce vyzvedli rozhodnutí o přijetí.


Mořina, 28. 5. 2020

Mgr. Petr Sodomka, v.r.
ředitel školy

Důležité informace o provozu MŠ od 25. května 2020!

!!! Provoz mateřské školy bude obnoven k datu 25. května 2020 !!!

Děti lze závazně přihlásit k docházce nejpozději k 18. 5. 2020 prostřednictvím sms zprávy na tel. čislo: 724 964 151 nebo na emailové adrese msmorina@seznam.cz.

Žádáme rodiče, aby zvážili pobyt dítěte v kolektivu s ohledem na osoby z rizikových skupin v rodině ( viz. čestné prohlášení zde )

Upozornění!

S nástupem dítěte do MŠ je nezbytné odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení!!

Aktuální informace k zápisu dětí do mateřské školy v Mořině

Zápis dětí do MŠ v Mořině na školní rok 2020/2021 se koná v termínu od 5. května do 15. května 2020 distanční komunikací.

Vzhledem k současné situaci a vládním nařízením v souvislosti s koronavirovou pandemií

bude zápis dětí do mateřské školy v Mořině probíhat formou distanční komunikace prostřednictvím:

·         běžné poštovní komunikace (zasláním na adresu školy)

·         vložením do datové schránky školy

·         osobním doručením do schránky na dveřích Základní školy v Mořině

Přihlášení dítěte ke vzdělávání v mateřské škole bude probíhat následujícím způsobem:

1.      Vyplníte ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do mateřské školy (formulář ke stažení bude umístěn na tomto webu k datu 30.dubna 2020).

Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout, vyzvedněte si ji osobně v mateřské škole v Mořině dne 5.května 2020 od 9.00 do 12.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

2.       Při vyplňování přihlášek upozorňujeme na nutnost uvedení e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro další komunikaci s vámi a sdělení evidenčního čísla vaší přihlášky.

3.      Pod tímto číslem budou později zveřejněny přijaté a nepřijaté děti do mateřské školy v Mořině pro školní rok 2020/2021.

4.     K této žádosti nezapomeňte přiložit fotokopii rodného listu dítěte!

Na druhé straně této žádosti je uvedeno:

VYJÁDŘENÍ KE ZDRAVOTNÍMU STAVU DÍTĚTE a jeho řádném očkování.

Pokud nemáte nyní možnost získat potvrzení dětského lékaře s originálním razítkem (naskenované potvrzení není platné!!!), vyplňte:

5.      ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ zákonných zástupců dítěte o jeho zdravotní způsobilosti a řádném očkování s fotokopií očkovacího průkazu dítěte (formulář Čestného prohlášení bude rovněž k dispozici zde na webu k datu 30. dubna 2020).

6.     K tomuto Čestnému prohlášení přiložte fotokopii očkovacího průkazu dítěte!

Pokud bude dítě v přijímacím řízení zastupovat jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba doložit oprávnění této osoby k zastupování zákonných zástupců (například plná moc, soudní rozhodnutí apod…, rovněž identifikační údaje této osoby).

Řádně vyplněné přihlášky, čestné prohlášení s fotokopií rodného listu a očkovacího průkazu odevzdejte vámi zvoleným výše uvedeným způsobem k rukám ředitele Základní a mateřské školy v Mořině nejpozději k datu 15. května 2020.

K později odevzdaným přihláškám nebude přihlédnuto!!

Kritéria pro přijetí jsou uvedena sekci Organizace vzdělávání.

Potvrzení o přijetí přihlášek a přidělené evidenční číslo bude zasláno na vámi uvedené emaily. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte pod těmito evidenčními čísly bude zveřejněno zde na webu a vstupních dveřích mateřské školy po 14. červnu 2020.

Písemná Rozhodnutí ředitele školy budou k dispozici k osobnímu vyzvednutí v mateřské škole po předchozí telefonické dohodě, nebo zaslána poštou po 14. červnu 2020.