Organizace vzdělávání

POVINNÁ  PŘEDŠKOLNÍ  DOCHÁZKA

·         Vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou je denně od 8:00 do 12:00 hodin.

·        Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit třídním učitelkám (formuláře pro písemnou omluvu jsou k dispozici na nástěnce v šatně II. oddělení nebo na webu školy).

·         Upozorňujeme též na nutnost odhlášení obědů u vedoucí stravování.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ V MOŘINĚ

Předškolní vzdělávání se stanovuje zpravidla dětem od 3 let věku do začátku povinné školní docházky.

Děti jsou přijímány v den zápisu do MŠ, který řádně vyhlašuje ředitel školy v předem stanoveném termínu. V odůvodněných případech může být díte přijato i mimo tento termín, pokud to dovoluje kapacita MŠ. Přijaty mohou být děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním ( doloženo potvrzením dětského lékaře na přihlášce)

Rozhodující kritéria pro přijetí dítěte do MŠ:

Trvalý pobyt dítěte v obci ( nebo spádové obci zřizovatele)

věk dítěte

v odůvodněných případech může ředitel školy přihlédnout k individuální situaci dítěte ( sociální hledisko, mimořádná situace v rodině…)