O naší MŠ

Charakteristika školy

Typ a velikost školy, historie

            Předškolní zařízení v Mořině má více než třicetiletou tradici. Dveře mateřské školy Mořina se prvně otevřely 1. září 1968. První třída vznikla adaptací přízemní části budovy základní školy. Na vybudování tehdy finančně přispělo místní JZD a RD Mořina.

           V roce 1987 byly prostory mateřské školy rozšířeny o další šatnu, třídu, hernu a umývárnu. Byla otevřena druhá třída.

           V roce 1992 došlo k přeměně dvoutřídní MŠ opět na jednotřídní a herna slouží jako stálá ložnice.

           V této podobě fungovala až do září 2005, kdy na dva roky poskytla prostory bývalé druhé třídy MŠ Lety.

            K datu 30. června 2007 opustila MŠ Lety naše prostory. Od září 2007 jsme otevřeli druhou třídu s kapacitou 12 dětí. Jsou zde především nové děti, kterým malá kapacita umožní lépe se adaptovat.  Nyní je celková kapacita 35 dětí (23, 12).

Charakter budovy a okolí

Budova je jednopatrová. V prvním poschodí jsou učebny základní školy a příslušné zázemí, v přízemní části je mateřská škola, jídelna ZŠ a kuchyň. Jídlo z ní se převáží spojovací chodbou do tříd mateřské školy na vozíku. Celá budova je chráněna zabezpečovacím systémem.

Zahrada, na jejímž zřízení se podíleli i rodiče, není velká, ale vyhovuje požadavkům dětí. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Vzhledem k umístění školy mají děti možnost vycházek do lesa, polí i luk.

V roce 2018 byla zrekonstruována školní zahrada a vybavena hracími prvky renomované firmy, která splňuje legislativně stanovená kritéria.

mateřská škola je zaměřena enviromentálně (v souladu s děním v přírodě a propojením člověka s přírodou).

·        Jsme součástí celostátního enviromentálního projektu „Mrkvička“.

·        Školní vzdělávací plán s názvem „Příběhy staré lípy“ je rozpracován dále do měsíčních tematických bloků dle ročních období a změn v přírodě. Děti přirozenou cestou získávají poznatky o sounáležitosti člověka s přírodou a základních podmínkách života na Zemi.

·        Klademe důraz na smyslové prožitky, které se nadále odrážejí v didaktických činnostech, hrách a ostatních aktivitách v MŠ.

·        Ctíme tradiční poznatky předků a promítáme je do organizace tradičních slavností např. Michaelská  a Martinská slavnost, vánoční koncert u kostela, Tříkrálový průvod, oslavy jara …

·        Pohybové aktivity provádíme nejen v prostorách MŠ, ale i v terénu.

·        Prožitky, nově nabyté znalosti a dovednosti děti ztvárňují ve svých výtvorech vystavených v prostorách školy.

·        Důsledně dbáme na rozvoj kvalitních mezilidských vztahů a přátelství v dětském kolektivu.

·        Spolupracujeme s pedagogy základní školy, obcí a veřejností (dětské workshopy, sportovní aktivity, besedy, kulturní představení a tradiční slavnosti).

Rozdělení tříd:

I. oddělení – Motýlci ( obvykle děti 3-5 let)

II. oddělení – Berušky (obvykle děti 5-7 let)