Školní řád

Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17
Školní řád Základní školy
Č.j.: 2008/001-V Účinnost od: 1.1. 2008 Úprava k 12. 1. 2015

Obsah: Školní řád

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla

vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky.

1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole

1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

2. Provoz a vnitřní režim školy.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

5. Pravidla hodnocení žáků

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

  1. Práva žáků

Žáci mají právo:

– na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,

– na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

– jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,

– na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

– zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,

– na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

– na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,

– na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

– na svobodu ve výběru kamarádů,

– na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,

– na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,

– na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,

– na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,

– v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

– jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,

– na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek.

1.2 Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

– řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

– účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,

– dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

– plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

– vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,

– nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit.

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

– na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

– volit a být voleni do školské rady

– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

– na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

– požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

– zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

– na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

– informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

– dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

– oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích

1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence.  Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

2 Provoz a vnitřní režim školy

  • Docházka do školy

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.

Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce /notýsku/.

Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.

Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.

Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.

Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování: jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu, jeden den – třídní učitel, více než jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

2.2 Školní budova

Budova školy se otevírá v 6.30 hod. Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. V ranní družině mohou být i žáci nezapsaní v ŠD.

Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8,00 hod.

Hlavní přestávka začíná v 9.40 hod. a trvá 20 min, malé přestávky trvají 10 min. Vzhledem k absenci zvonění platí, že začátek a konec hodiny určuje vyučující. Délka vyučovací hodiny je obecně 45 minut. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.  Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.

V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.

Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.

Žáci až na odůvodněné výjimky nenosí do školy mobilní telefony. Pokud telefon z vážných důvodů mají, je během vyučování vypnutý a uložený v tašce.

Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

Ve všech prostorách školy žáci dodržují bezpečnostní řády těchto prostor.

Nalezené věci se odevzdávají p. školnici nebo do ředitelny.

Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.

Žák zachovává čistotu i v okolí školy.

Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.

2.3 Školní jídelna

Při stolování je žák tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek.

Stravné zaplatí zákonný zástupce zálohově se splatností k 20. dni předchozího měsíce. Opakované neuhrazení stravného ve stanoveném termínu bez předchozí dohody s ředitelem školy může být důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

Při výuce v bazénu, na pozemcích a kdekoli mimo třídu zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem,

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,

c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,

d) s postupem při úrazech, 

e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu – jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, exkurze, plavecký výcvik – obsahuje seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků, provede jej třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.,

b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,

c)informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, 

d) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Zápis do knihy úrazů provádí

a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv),

b) učitel konající dozor (např. o přestávkách),

c) vedoucí kroužku organizovaném ZŠ

d) vychovatelka školní družiny

e) třídní učitel (všechny ostatní případy).

V knize úrazů se uvede

a) pořadové číslo úrazu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,

c) popis úrazu,

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,

e) zda a kým byl úraz ošetřen,

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

Na žádost zákonného zástupce žáka škola bezodkladně vyhotoví záznam o úrazu.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

Hlášení  úrazu

O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce.

Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a zvážit i pedagogickou stránku.

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.

5. Pravidla hodnocení žáků

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole, školní družině, školou pořádaných zájmových kroužcích a na akcích pořádaných školou

–      hodnocení probíhá s použitím klasifikační stupnice, v odůvodněných případech /viz dále/ slovně. Je-li žák podle § 50 odst. 2 školského zákona z výuky některého předmětu uvolněn, uvede se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn“

–       klasifikujeme celým stupněm, známky se znaménkem mínus se nepoužívají, v odůvodněných případech je však jejich použití možné z motivačních důvodů

–      spravedlnost a veřejnost klasifikace i jiného způsobu hodnocení

–      předem stanovená kriteria /vyučujícím, třídním učitelem, vedoucím kroužku atd./, srozumitelnost a jednoznačnožák je z výchov hodnocen na základě alespoň dvou známek získaných za pololetí, z ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů na základě alespoň pěti známek za pololetí

–     s výsledky hodnocení pravidelně seznamovat zákonné zástupce žáků /na třídních schůzkách, v žákovské knížce, osobně na domluvené konzultaci atd. – viz dále/

–      individuální přístup k žákům se zdravotním, sociálním handicapem a k cizincům

–      zohledňování snahy, píle a přihlížení k vývoji výkonů

–      je uplatňována i motivační úloha hodnoce.

Má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka na konci pololetí, může požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení (viz § 52 odst. 4 školského zákona)

 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

–      učitel vede žáky k sebehodnocení, stanovuje a objasňuje kritéria, vytváří prostor a podmínky

–      učitel pravidelně konfrontuje výsledky práce dětí s kriterii hodnocení

–      poskytuje doporučení k překonávání neúspěchu

–      žáci hodnotí výsledky učení, míra schopnosti sebehodnocení je důležitá pro klasifikaci

 

Způsob informování  rodičů o prospěchu:

–      dílčí informace, jednotlivé známky jsou zapisovány průběžně do žákovských knížek

–      zprávy o neprospěchu nebo ředitelské důtce a ostatních opatřeních k posílení kázně jsou zapsány do žákovské knížky nebo zaslány dopisem

–      podrobné informace jsou rodičům předávány na třídních schůzkách nebo při konzultaci

–      v případě náhlého zhoršení prospěchu nebo kázeňského výkyvu jsou rodiče zváni do školy na mimořádné jednání, většinou za účasti vyučujících, třídního učitele nebo vedení školy

Stupně hodnocení chování a prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, stanovená kritéria

Hodnocení chování:

Při hodnocení chování posuzujeme pouze chování během vyučování a na akcích pořádaných školou. Přestupky, kterých se žák dopustí mimo vyučování, nehodnotíme, pouze k nim zaujímáme stanovisko a spolupracujeme s rodinou při jejich řešení, případně spolupracujeme s kompetentními institucemi.

Klasifikační stupnice:      1 – 3

Stupeň 1

     Žák dodržuje pravidla školního řádu. Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole, rozpozná problém, činí uvážlivá rozhodnutí. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla. Chrání své zdraví a zdraví druhých, ochraňuje životní prostředí i kulturní a společenské hodnoty. Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole. Rozhoduje a chová se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc. Aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit školy. Jeho docházka do školy je pravidelná, nepřítomnost řádně omluvená. Stupněm 1 lze klasifikovat i žáka s drobnými projevy nekázně, pokud na napomenutí nebo důtku reaguje zlepšeným chováním a projeví snahu o nápravu.

Stupeň 2

     Žák pravidla školního řádu v podstatě dodržuje, občas selhává při řešení problémových situací. Neuvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. Mívá problémy v soužití s ostatními žáky a učiteli. Ojediněle nedodržuje bezpečnostní pravidla, nemá vhodný vztah k životnímu prostředí, ke kulturním a společenským hodnotám. Chápe základní principy a pravidla, ale občas je nedodržuje, dopouští se závažných přestupků proti školnímu řádu. Dostal se do závažnějších  problémů, ale svých nedostatků si je vědom a řeší je s pomocí dospělých. Předchozí opatření k posílení kázně nevedla k nápravě drobnějších přestupků. Důvodem pro druhý stupeň je také neomluvená absence, nedodržování léčebného režimu.

Stupeň 3  

     Žák opakovaně porušuje pravidla školního řádu, nemá pozitivní vztah k učení, často narušuje vyučování svou nepozorností a úmyslnou nekázní,  není kritický ke svým výsledkům. Činí neuvážlivá rozhodnutí a neuvědomuje si zodpovědnost za své činy. Jeho soužití s ostatními spolužáky je opakovaně problémové. Svým chováním a jednáním narušuje atmosféru ve třídě. Porušuje zásady ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi. Své jednání a chování nedokáže ovládat. Vůči spolužákům používá fyzické a psychické násilí, jeho chování je nebezpečné jemu samému i okolí. Chápe základní principy,  na nichž spočívají zákony, ale vědomě je porušuje a dopouští se trestné činnosti. Způsobil závažnou škodu na majetku školy. Nechrání své zdraví a zdraví druhých, ničí vědomě životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty. Neomluvená absence je opakovaná a má dlouhodobější charakter. V jeho chování se objevují projevy rasismu, sklony k šikanování a jiné sociálně patologické jevy.

Podmínky pro udělení výchovných opatření:

Třídní učitel může udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.

Ředitel školy může udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

Při porušení povinností stanovených školním řádem je možno udělit žákovi

a)       napomenutí třídního učitele za lehčí přestupky, např. opakované nenošení domácích úkolů, opakovanou drobnou nekázeň při hodinách…

b)       důtku třídního učitele za lehčí přestupky, které se však opakují delší dobu a kdy předchozí opatření k posílení kázně nevedla k nápravě.

c)       důtku ředitele školy za závažnější, avšak jednorázové či výjimečné porušení školního řádu nebo za lehčí přestupky, které se však opakují delší dobu a kdy předchozí opatření k posílení kázně nevedla k nápravě.

Hodnocení všeobecně vzdělávacích předmětů

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných cílů, které jsou stanoveny vzdělávacím programem. Požadavky jsou přizpůsobeny věkovým zvláštnostem.

Klasifikační stupnice                 1 – 5

Stupeň 1

   Žák má pozitivní vztah k učení. Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory logicky správně, výstižně se vyjadřuje, má souvislý a kultivovaný ústní i písemný projev. Rozumí různým typům textů a záznamů, operuje s obecně užívanými termíny, znaky, symboly. Uvádí věci do souvislosti, informace umí vyhledávat a třídit, zapojuje se do diskuse. Pracuje aktivně, tvořivě, plně využívá své schopnosti. Navazuje na získané vědomosti a dovednosti z předešlých ročníků, sám posuzuje a hodnotí úroveň svých vědomostí a dovedností. Je schopen a ochoten věnovat se samostatnému studiu. Umí objektivně hodnotit sebe i ostatní.

Stupeň 2 

     Žák jeví většinou o práci v hodinách zájem. Ve formulaci svých myšlenek má nepodstatné nedostatky. Jeho myšlenky a názory v logickém sledu jsou nepřesné. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a definice v podstatě uceleně. Ve vyjadřování má menší mezery, požadované intelektuální a motorické činnosti vykonává samostatně nebo podle menších podnětů učitele, na doplňující otázky vcelku správně reaguje, drobné chyby sám opraví. Je schopen dosáhnout dobrých výsledků a zlepšovat se. Písemný i ústní projev je méně kultivovaný. Dokáže objektivně hodnotit  své výsledky.

Stupeň 3

     Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků,faktů,pojmů, definic a zákonitostí závažnější mezery. Pracuje s výkyvy, spíše mechanicky, bez většího zájmu a nasazení. Není schopen uvažovat systematicky, i na doplňující otázky reaguje s výraznějšími chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, výsledky svého učení nehodnotí vždy objektivně a kriticky. Jeho grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Výsledky svého učení nehodnotí vždy objektivně a kriticky.

Stupeň 4

     Žák má ve formulaci, vyjadřování svých myšlenek a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.. Myšlenkový sled je chaotický, je málo pohotový, úkoly řeší s chybami. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Jeho ústní projev je nevýrazný, nesouvislý, vyjadřuje se s obtížemi. Písemný projev je chaotický, neucelený. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném myšlení má velké těžkosti.

Stupeň 5

     Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně. Má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností, při řešení teoretických i praktických úkolů velmi chybuje. Své vědomosti není schopen uplatnit ani s pomocí a s podněty učitele. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat, neprojevuje zájem o práci. Pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné.

Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení a se speciálními vzdělávacími potřebami:

     Pokud si zákonný zástupce žáka se SPU podá žádost, se souhlasem ředitele školy bude žák hodnocen slovně. Vyučující budou přistupovat k hodnocení individuálně na základě dostupných informací z odborného vyšetření. Hodnocením by měl žák být motivován k vlastní úspěšnosti, iniciativě a pečlivé domácí přípravě.

Při hodnocení se neklade důraz na specifické chyby, žáka je možné hodnotit za nespecifické chyby. Do hodnocení může být promítnuta snaha a pozornost věnovaná domácí přípravě.

Kritéria hodnocení pro žáky s SPU :

–         osvojení poznatků s ohledem na rozsah a typ poruchy

–         zájem o obohacování svých vědomostí a dovedností

–         míra plnění povinností

Předměty s převahou výchovného působení=Tv,Hv,Vv,Pč:

Při klasifikaci těchto předmětů učitel hodnotí nejen výsledky práce žáka, ale  i zájem, snahu, míru nadání. Uplatňuje individuální přístup k hodnocení.

Stupeň 1

     Žák je v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, plně využívá své osobní předpoklady. Menší schopnosti dovede kompenzovat snahou. Jeho projev je estetický, působivý, procítěný. Zapojuje se do činností a umí efektivně spolupracovat ve skupině. Váží si výsledků práce druhých, kulturních a společenských hodnot, zdraví, chrání životní prostředí, kulturní a historické dědictví. Aktivně se zapojuje do kulturních a společenských akcí. Je schopen objektivního hodnocení i sebehodnocení.

Stupeň 2

     Žák pracuje svědomitě a se zájmem. Získané dovednosti dokáže dobře používat. Projevuje snahu a za pomoci učitele je schopen dosáhnout velice pěkných výsledků a zlepšení. Do práce se zapojuje a ve skupině dokáže spolupracovat. Občas se dopustí méně závažných chyb eventuelně  porušení pravidel bezpečnosti a hygieny pro práci. Má zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Je schopen s určitou korekcí učitele hodnocení a sebehodnocení.

Stupeň 3

     Žák pracuje s výkyvy, nesoustavně, s menším zájmem, dopouští se závažnějších chyb. Při práci se většinou neobejde bez pomoci učitele a jeho snaha je malá a nesoustavná.Výsledky jeho práce nejsou příliš kvalitní. Ve skupině je schopen  pracovat spíše jen  mechanicky podle pokynů ostatních. V oblasti sportu, kultury nemá větší přehled. Dopouští se často porušování pravidel bezpečnosti, hygieny.

Stupeň 4,5

Udělujeme ve výjimečných případech, kdy žák ani po upozornění pedagoga a poskytnutí  návodů na práci není schopen a především ochoten přiměřeně úkoly splnit. V kolektivu působí negativně. Neváží si práce druhých, svojí činností poškozuje výsledky práce druhých.

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním

b) prospěl(a)

c) neprospěl(a)

d) nehodnocen(a)

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo při kombinaci slovního hodnocení a klasifikace známkami:

Slovní hodnocení bude využito pouze na žádost rodičů a ve výjimečných případech, zejména při snaze motivovat žáka k dalšímu učení (po dlouhodobé nemoci nebo jinak zdůvodněné absenci, po přechodu z jiné školy nebo po příchodu ze zahraničí, při specifických problémech v učení a podobně).

Slovní hodnocení na vysvědčení bude použito pouze po přechodnou dobu – po překonání problémů žáka bude opět použita klasifikace známkami.

Pro celkové hodnocení žáka bude předmět hodnocený na vysvědčení slovně oklasifikován také známkou, která nebude zapsána na vysvědčení ani v katalogovém listu. O této známce bude informována pedagogická rada a známka bude započítána do celkového hodnocení na vysvědčení.

Převod slovního hodnocení na známky a naopak:

slovní hodnocení                                                         známka

Žák zvládá látku v požadovaném rozsahu,                    1

dokáže pracovat samostatně a k učení má

pozitivní vztah.

Žák zvládá látku s drobnými nedostatky,                      2

pracuje samostatně s občasnou dopomocí,

je schopen se zlepšovat.

Žák má v osvojení látky závažnější mezery,                 3

pracuje podle podnětů a pokynů učitele, ale
bez většího zájmu a nasazení.

Žák má v osvojení látky podstatné mezery,                  4

málokdy pracuje samostatně, většinou

potřebuje pomoc učitele, nemá zájem o učení.     

Žák nezvládl látku a ani s pomocí učitele                      5

nedokáže uplatnit své poznatky a dopouští se

závažných chyb. Nemá zájem o učení, pomoc

a motivace nejsou účinné. 

Opravné a komisionální zkoušky:

Žáci, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů a neopakovali na I. stupni ročník, konají opravné zkoušky – opravné zkoušky jsou komisionální.

Má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka na konci pololetí, může požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení (viz § 52 odst. 4 školského zákona).
Jak se správně chováme v naší škole

Výtah ze školního řádu školy pro žáky

Zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy.

Dbáme pokynů učitelů i dalších pracovníků školy.

Řádně se staráme o své věci, oblečení a boty si ukládáme do šatny.

Udržujeme pořádek ve všech prostorách školy ( učebny, WC, školní zahrada, jídelna … ).

Ve škole i mimo ni se vždy chováme slušně a přátelsky nejen k dospělým, ale i mezi sebou. Starší pomáhají mladším.

Pokud k tomu není vážný důvod, do školy nenosíme mobilní telefony. Jestliže mobil přece jen nutně potřebujeme, je během vyučování vypnutý a uložený v tašce.

Do školy nenosíme drahé předměty.

Během přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých neohrožujeme své zdraví, zdraví spolužáků a majetek školy.

Kompletní znění školního řády je k dispozici ve sborovně školy

Mgr. Petr Sodomka

                                                                     ředitel školy, v. r.