Provozní informace

Provozní doba MŠ: 6.30-16.30hod.

Organizace dne

6:30 – 8:30 příchod dětí, ranní hry dle volby a přání, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), jazykové chvilky, smyslové hry

6:30 – 8:00 příchod dětí s povinnou předškolní docházkou (pozdní příchod dětí musí být dle §178/2016 Sb., řádně písemně omluven viz. Vnitřní dokumenty školy na nástěnkách)

8:00 – 8:30 individuální činnosti a vzdělávací aktivity s předškolními dětmi (samostatná skupina)

8:30 – 9:00 ranní cvičení, pohybové činnosti (jóga, hudebně pohybová výchova, cvičení na nářadí a s náčiním atd…)

9:00 – 9:30 hygiena, svačina

9:30 – 9:45 volné hry dětí, didakticky zacílené činnosti, individuální práce s předškoláky

9:45 – 12:00 pobyt venku, hygiena, příprava na oběd

12:00 – 12:45 hygiena, oběd

12:45 – 14:15 hygiena, odpočinek, spaní / náhradní aktivity

14:15 – 14:45 hygiena, svačina

14:45 – 16:30 odpolední zájmové činnosti dětí (hry dle vlastního výběru, didakticky cílené činnosti …, pobyt venku za příznivého počasí)

Pobyt venku:

školní zahrada – louka, průlezky, pískoviště, vycházky do okolí – pole, les, vesnice

Odpočinek:

děti odpočívají na nových lehátkách, ta se ukládají do regálů, lůžkoviny se po provětrání uloží do polic, označených značkou dítěte

Stravování:

kuchyně je společná se ZŠ, jídlo se převáží spojovací chodbou na vozíku, systém podávání svačin je samoobslužný

Pitný režim:

zajištěn v průběhu celého dne, děti mají vlastní hrnečky a mohou se kdykoliv obsloužit (malé děti požádají paní učitelku), mají k dispozici čaj nebo vodu

Otužování:

děti se otužují vzduchem – časté pobyty venku, otevřená okna během cvičení a odpočinku, vodou – omývají obličeje studenou vodou po odpočinku

Zařazení plaveckého výcviku, bruslení (dle věku a možností rodiny) – nadstandardní akce hrazené rodiči